Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Iekšējā audita nodaļas auditora amata vietu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.01.2024, 14:24

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iekšējā audita nodaļas auditora amatam”,   kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.februārim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 13.februāra plkst.17.00). Ja pretendents iesniedz pieteikumu pēc norādītā termiņa, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Galvenie pienākumi:

- veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus pamatdarbības, vadības un atbalsta funkciju sistēmās;

- piedalās iekšējā audita veikšanas procedūru un (vai) metodikas izstrādē;

-  veic iekšējā audita, Valsts kontroles un citu ārējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību;

- sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam/-ei:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai tiesību zinātnē;

- vismaz divu gadu profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs ekonomikas, finanšu vai jurisprudences jomā;

- tiesiskā regulējuma pārzināšana pašvaldības darbības jomā, t.sk. izpratne par         grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības jautājumiem;

- labas digitālās prasmes datu apstrādē un analīzē;

- prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

- stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;

- labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C2).

Pieteikuma dokumenti:

- motivācijas vēstule;

- dzīves gaitas apraksts (CV Europass standarts);

-  izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 2411 08, 18. amata saime II līmenis, 9. mēnešalgu grupa ar mēnešalgu 1500 eiro bruto.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildu informācija par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Personas datu apstrāde" paziņojumā datu subjektiem - personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!