Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata vietu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.11.2023, 08:43

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • Pieteikumu var iesūtīt pa pastu vai klātienē, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.
 • Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 17.oktobrim ieskaitot.

Valdes locekļa pienākumi:

 • Ievērot un pildīt amata pienākumus, darboties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, savlaicīgi un precīzi pildīt, kā arī organizēt un nodrošināt savu pienākumu izpildi;
 • plānot, vadīt, koordinēt Sabiedrības darbību kopumā, kā arī nodrošināt Sabiedrības darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, Sabiedrības padomes un dalībnieku sapulces lēmumiem;
 • izstrādāt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 • sagatavot Sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, iesniegt tos Sabiedrības padomei izskatīšanai;
 • izstrādāt Sabiedrības ikgadējo budžetu un nodrošināt tā izpildi;
 • izstrādāt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;
 • sasaukt dalībnieku sapulces, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteiktās prasības;
 • neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Sabiedrībai, kapitāla daļu turētājiem vai to reputācijai;
 • ievērot Sabiedrības padomes un dalībnieku sapulcēs, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus;
 • noteikt Sabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt Sabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt Sabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt Sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu iegādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt Sabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem Sabiedrības padomei;
 • organizēt Sabiedrības operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatu sagatavošanu par Sabiedrības darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (veselības aprūpes jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā vai finansēs, vai citās pielīdzināmās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā). Profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā vai vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 • angļu valodas prasme valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • iespēju realizēt sevi darbojoties lielākajā daudzprofilu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējā ārpus Rīgas, kas nodrošina diennakts un ambulatorās medicīniskās pieejamību Latgales reģionā;
 • amata atlīdzību EUR 6000 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību; apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • informācija par personām, no kurām komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!