Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) 2 padomes locekļu amatu vietām

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2024, 17:47

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 20.februārim ieskaitot.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura, maģistra vai doktora grāds uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, tiesību zinātnes vai medicīnas jomā);
 • Profesionālā pieredze un zināšanas vismaz vienā no Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 27.punktā minētajām jomām;
 • Darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējās vai lielās kapitālsabiedrības (saskaņā ar kapitālsabiedrību lielumu raksturojošajiem kritērijiem, kas ir noteikti Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktā) valdes locekļa amatā;
  • vismaz divu gadu pieredze vidējās vai lielās kapitālsabiedrības (saskaņā ar kapitālsabiedrību lielumu raksturojošajiem kritērijiem, kas ir noteikti Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktā) padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts vai pašvaldības iestādē, kas atbildīga par veselības nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
  • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, kapitālsabiedrību darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • Izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • Teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • Izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā un Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātais publiskai personai” 15.punktā noteiktajām prasībām;
 • Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidātam papildus jāatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestajā daļā noteiktajām prasībām;
 • Nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Padomes locekļu amata uzdevumi ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.pantā un Komerclikuma 292.pantā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:
 • informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;
 • apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv;
 • apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;
 • paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu;
 • Ja pretendents nominācijas procedūras ietvaros piesaka savu kandidatūru uz Sabiedrības neatkarīgā padomes locekļa amatu – papildus jāiesniedz apliecinājumu par pretendenta atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestajā daļā minētajām prasībām;
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas satur norādi uz to, ka attiecīga mācību (studiju) programma tika apgūta latviešu valodā;
 • informācija par vismaz trīs personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • Padomes locekļa mēneša atlīdzība 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 • Kandidātu atlases process norisināsies trīs kārtās.
 • Nominācijas komisijas sastāvs:
  • Tatjana Dubina, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore, nominācijas komisijas priekšsēdētaja;
  • Nikolajs Jefimovs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs, nominācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
  • Žanna Kobzeva, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta vadītāja, nominācijas komisijas locekle;
  • Valters Brigmanis, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Juridiskās nodaļas vecākais jurists, nominācijas komisijas loceklis;
  • Vija Jegorova, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Iekšējā audita nodaļas vadītāja, nominācijas komisijas locekle;
  • Irēna Kuņicka, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultātes Veselības aprūpes katedras vieslektore, neatkarīgais eksperts.
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!