Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība aicina darbā Daugavpils Futbola skolas direktoru

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.01.2022, 10:44

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Daugavpils Futbola skolas direktora amatu. Pretendentus ar atbilstošu izglītību, pieredzi un valodu prasmēm aicinām pieteikt savu kandidatūru līdz 2022. gada 14. februāra plkst. 17.00.

Amata kandidātiem izvirzāmās prasības:

- augstākā pedagoģiskā izglītības vai augstākā un pedagoģiskā izglītības vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti un ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā vai augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā;

- darba pieredze pedagoģiskā darbā (sporta treneris/sporta skolotājs) ne mazāk kā 5 gadi, vai darba pieredze izglītības vadībā (valsts vai pašvaldības izglītības iestādes direktors/direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi, vai darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā sporta jomā (sporta pārvaldes vadītājs/vietnieks, departamenta vadītājs)  ne mazāk kā 3 gadi;

- valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);

- vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;

- nevainojama reputācija;

- par priekšrocību tiks uzskatīta futbola trenera A-UEFA vai B-UEFA vai UEFA Pro  licences vai sporta speciālista sertifikāta esamība.

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils pilsētas domes lēmumu un rīkojumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības un Sporta pārvaldes rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem (treneriem), veicināt pedagogu (treneru) profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu (treneru) pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • nodrošināt ārējo normatīvo aktu un Domes iekšējo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • sadarboties ar Latvijas Futbola federāciju un audzēkņu vecākiem.

Amata atlīdzība:

Mēnešalga 1343,00 EUR pirms nodokļu nomaksas

Iesniedzamie dokumenti

Amata kandidātu atlasē var piedalīties kandidāts, kurš iesniedzis visus šajā punktā pieprasītos dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50.pantā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektā daļā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējums par Daugavpils Futbola skolas attīstības iespējām (līdz 2 lapaspusēm);
 • futbola trenera A-UEFA vai B-UEFA vai UEFA Pro licences vai sporta specialista sertifikāta kopija (ja tāda ir izsniegta pretendentam).
 • Ja amata kandidātu atlases dalībnieks nav iesniedzis kādu no 4.1.punktā pieprasītajiem dokumentiem (izņemot 4.1.7. punktā minēto dokumentu), viņš netiek virzīts tālākai vērtēšanai.

Pieteikšanās – līdz 2022.gada 14.februārim plkst. 17:00 (ieskaitot), iesūtot dokumentus pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniedzot personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktora amata kandidātu”,  kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas pašvaldības uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Dokumentu iesniegšanas kārtība

Dokumentu jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana  līdz 2022.gada 14.februārim plkst. 17:00 (ieskaitot). Ja kandidāts neiesniedz dokumentus norādītajā termiņā, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam.

Kandidātu iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti ar uzrakstu uz aploksnes, norādot saņemšanas datumu, laiku, saņēmēja vārdu, uzvārdu, amatu. Persona, kas pieņem pieteikumus, veic uzrakstu uz aploksnes iesniedzēja klātbūtnē. Pieteikumus reģistrē Daugavpils pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

Iesniegtie dokumenti kandidātam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja kandidāts ir nokavējis dokumentu iesniegšanas termiņu.

 

NOLIKUMS