Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība izsludina konkursu uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata vietu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.01.2022, 11:58

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidāta atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata vietu. Kandidāti, kas atbilst amatam izvirzītajām prasībām, aicināti pieteikties konkursam līdz 2022. gada 28. februārim iskaitot.

Valdes locekļa pienākumi:

 • ievērot un pildīt amata pienākumus, darboties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, savlaicīgi un precīzi pildīt, kā arī organizēt un nodrošināt savu pienākumu izpildi;
 • plānot, vadīt un koordinēt Sabiedrības darbību kopumā, nodrošināt Sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt Sabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt Sabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt Sabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt Sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt Sabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem akciju turētāja pārstāvim un padomei;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītās Sabiedrības darbību;
 • ievērot akcionāru sapulcēs, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības, akciju turētāja (pašvaldības) un padomes interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai inženierzinātnēs);
 • vismaz 3 (trīs) gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • kandidātam ir jābūt apveltītām ar šādām profesionālām amata kompetencēm: darbinieku motivēšana un attīstīšana; komandas vadīšana; orientācija uz attīstību; stratēģiskais redzējums;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas, un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts Sabiedrības valdes locekļa amatā);
 • pretendenta sagatavotu redzējumu par PAS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācija: 

 • PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 3400 (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei, e-pasta adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidātu konkursam” var iesūtīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022.gada 28.februārim ieskaitot.