Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.11.2021, 18:03

Darba īss apraksts:

 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 40.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu bezvēsts prombūtnē esošās personas mantai;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par viesģimenes statusa piešķiršanu un atņemšanu;
 • uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 41.panta prasībām;
 • veic aizgādņa rīcības kontroli saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 42.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa atbrīvošanu/atcelšanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši Bāriņtiesu likuma 42. un 43.panta prasībām;
 • sagatavo lēmumu projektus;
 • informē prokuratūru par aizgādnības nodibināšanu personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, ja tas nepieciešams šīs personas interešu aizsargāšanai;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv personas medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanā, grozīšanā, atcelšanā;
 • sniedz palīdzību aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • veic dzīves apstākļu pārbaudes;
 • sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par aizgādņa rīcību;
 • piedalās Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veic darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalās lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavo prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • veic citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu, ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam :

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanas polises;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās;
 • iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • atsaucīgu, draudzīgu un zinošu kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule, kura satur:
 • pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;
 • apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;
 • apliecinājumu, ka pretendents ir informēts, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmām par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • dokumentu (izziņu, atzinumu), kas apliecina, ka pretendents neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā;
 • sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19 vai sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja pretendents ir slimojis ar Covid-19. 
 • citi dokumentu, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Dokumentu iesniegšana:

pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja (pretendenta) vārdu, uzvārdu, adresi vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Daugavpils pilsētas bāriņtiesas locekļa amatu” kā arī norādītam sūtītāja (pretendenta) vārdam, uzvārdam, adresei. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi parakstītiem.

 

Informācija par vakanci:

Alga bruto 900.00 EUR

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 24. novembris, līdz plkst.17.00.

 

Papildus informācijai sazināties ar:

Elita Praņevska – Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tālrunis 65476795

e-pasts: elita.pranevska@daugavpils.lv

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

 NOLIKUMS

Informācija par personas datu apstrādi:

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Personas datu pārzinis: Daugavpils pilsētas pašvaldība, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils.