Šobrīd Daugavpilī

Bāriņtiesas loceklis uz nenoteiktu laiku (konkurss noslēdzies)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.11.2021, 12:18

Daugavpils pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Darba īss apraksts:

 • sagatavot lietas izskatīšanai par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma sadalīšanu, bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par īpašuma iegūšanu bērnam vai aizgādnībā esošai personai
 • sagatavot lietas izskatīšanai par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērnam tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem, vai aizgādnībā esošo personu un aizgādni;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalīties lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

 

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu, ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam :

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanas polises;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • darba vietu labiekārtotās telpās;
 • iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • atsaucīgu, draudzīgu un zinošu kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule, kura satur:
 • pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;
 • apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;
 • apliecinājumu, ka pretendents ir informēts, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmām par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • dokumentu (izziņu, atzinumu), kas apliecina, ka pretendents neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā;
 • citi dokumentu, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Dokumentu iesniegšana:

 

pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja vārdu, uzvārdu, adresi vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas bāriņtiesas locekļa amatu”. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi parakstītiem.

 

Informācija par vakanci:

 

Darbā stāšanās laiks: 01.11.2021.

Alga bruto 900.00 EUR

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 20. septembris, līdz plkst.18.00.

NOLIKUMS

Papildus informācijai sazināties ar:

Elita Praņevska – Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tālrunis 65476795

e-pasts: elita.pranevska@daugavpils.lv

 

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

 

Informācija par personas datu apstrādi:

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Personas datu pārzinis: Daugavpils pilsētas pašvaldība, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils.