Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2021, 19:42

Amata kandidātiem izvirzāmās prasības:

- augstākā pedagoģiskā izglītības vai augstākā un pedagoģiskā izglītības vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti un ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā vai augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā;

- darba pieredze pedagoģiskā darbā (sporta treneris/sporta skolotājs) ne mazāk kā 5 gadi, vai darba pieredze izglītības vadībā (valsts vai pašvaldības izglītības iestādes direktors/direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi, vai darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā sporta jomā (sporta pārvaldes vadītājs/vietnieks, departamenta vadītājs)  ne mazāk kā 3 gadi;

- valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);

- vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;

- nevainojama reputācija;

- par priekšrocību tiks uzskatīta futbola trenera A-UEFA vai B-UEFA vai UEFA Pro  licences vai sporta speciālista sertifikāta esamība.

Lasīt vairāk...

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kas sagatavotas ievērojot konkursa nolikumu, jānosūta pa pastu vai jāiesniedz elektroniski Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde” līdz 2022.gada 25.janvāra plkst. 15.00. Adrese: Daugavpils, Saules iela 5A, 208. kabinets, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv. Tālrunis uzziņām par konkursa nolikumu 65476324.

Lasīt vairāk...

Pieteikšanās līdz 2022.gada 20.janvārim ieskaitot, personīgi vai sūtot dokumentus pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils  ūdens” juriskonsulta amatu, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv. 

Lasīt vairāk...

Prasības pretendentam:

1) piemērota augstākā tehniskā izglītība, būvinženiera sertifikāts (var būt arī students)

2) augsta atbildības sajūta un precizitāte, interese mācīties, strādāt kvalitatīvi un atbildīgi

3) prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel, Dwg, AutoCad

4) prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība un precizitāte

5) labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās

Lasīt vairāk...

Prasības kandidātam/-ei: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē, vēlama darba pieredze tiesībsargājošā iestādē.

Lasīt vairāk...

Darba īss apraksts:

 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 40.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa iecelšanu bezvēsts prombūtnē esošās personas mantai;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par viesģimenes statusa piešķiršanu un atņemšanu;
 • uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 41.panta prasībām;
 • veic aizgādņa rīcības kontroli saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 42.panta prasībām;
 • sagatavo lietas izskatīšanai par aizgādņa atbrīvošanu/atcelšanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši Bāriņtiesu likuma 42. un 43.panta prasībām;
 • sagatavo lēmumu projektus;
 • informē prokuratūru par aizgādnības nodibināšanu personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, ja tas nepieciešams šīs personas interešu aizsargāšanai;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv personas medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanā, grozīšanā, atcelšanā;
 • sniedz palīdzību aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • veic dzīves apstākļu pārbaudes;
 • sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par aizgādņa rīcību;
 • piedalās Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veic darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalās lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavo prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • veic citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lasīt vairāk...

Darba īss apraksts:

 • Izstrādāt, plānot un vadīt aģentūras darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi;
 • Nodrošināt Aģentūras mājaslapas izveidi, tās apkalpošanu, kā arī aktuālās informācijas izvietošanu mājaslapā;
 • Veikts dažāda līmeņa publiskos iepirkumus un nodrošināt attiecīgo līgumu slēgšanu;
 • Nodrošināt saimnieciski-tehnisko ārpakalpojumu līgumu slēgšanu, līgumu uzskaiti un izpildi;
 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • Ieverot Aģentūras darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Nekavējoties informēt direktoru par visiem notikumiem (problēmām), kas radušās aģentūras darbības laikā;
 • Kompetences ietvaros izskatīt un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz iesniegumiem, pieprasījumiem, priekšlikumiem, sūdzībām;
 • Pēc aģentūras direktora norādījuma vai rīkojuma veikt citus uzdevumus;
 • Pēc aģentūras direktora pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru;
 • Aģentūras direktora prombūtnes laikā pildīt direktora pienākumus.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto

jurista amatu (uz noteiktu laiku ~1,9 g.)

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Darba īss apraksts:

 • sagatavot lietas izskatīšanai par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma sadalīšanu, bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par īpašuma iegūšanu bērnam vai aizgādnībā esošai personai
 • sagatavot lietas izskatīšanai par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērnam tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem, vai aizgādnībā esošo personu un aizgādni;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalīties lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu, angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Lasīt vairāk...