Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

0

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 6.maijā, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību: 

Darba kārtība:

1.Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Priedīte”” reorganizēšanu, nododot bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšanas funkciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”, izveidojot ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

2.Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  Ģimenes mājas "Pīlādzis" nolikuma apstiprināšanu.

3.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

4.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam".

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības  iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

  1. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

Ziņotājs - Sociālo pakalpojumu centra bērniem  un jauniešiem “Priedīte” vadītāja L.Smikova