Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

0

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 13.maijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par ziedojuma pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Marka Rotko mākslas centram.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Māris Čačka

2.

Par apropriācijas samazināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” pamatbudžeta programmās.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

4.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

 

5.

Par Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.19 precizēšanu.

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

8.

Par Par Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

9.

Par Daugavpils pilsētas kultūras attīstības programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas domes  Kultūras pārvaldes Vecākā kultūras pasākumu organizatore Diāna Soldāne

10.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” nolikumā.

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktore Anna Titova

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedīte” reorganizēšanu, nododot bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšanas funkciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”, izveidojot ģimeniskai videi .pietuvinātu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Ģimenes mājas „Pīlādzis” nolikuma apstiprināšanu.

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā.

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.

 

 

15.

Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

16.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

VSIA „Daugavpils teātris” valdes loceklis Oļegs Šapošņikovs

17.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

18.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

19.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss””.

 

20.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (reģ,Nr.4103007355), darbinieku veselības apdrošināšanai.

 

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

21.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.21 „Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu”.

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

22.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

23.

Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.4 “Par Ruģeļu rajona detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

24.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 006 0616, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

25.

Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai.

 

26.

Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.133 nodošanu atsavināšanai.

 

27.

Par zemes vienības, Plūmju ielā 28, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

28.

Par zemes vienības, Senlejas ielā 35, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0714, nomas tiesību izsoli.

 

30.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000300107, Dzintaru un Kokneses ielas krustojumā, Daugavpilī.

 

31.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

32.

Par zemes vienības Dāliju ielā 25,  Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260017, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.