Šobrīd Daugavpilī

SPORTA ORGANIZĀCIJĀM UN BIEDRĪBĀM IR IESPĒJA SAŅEMT FINANSĒJUMU 2022.GADAM Sporta ziņas

173
SPORTA ORGANIZĀCIJĀM UN BIEDRĪBĀM IR IESPĒJA SAŅEMT FINANSĒJUMU 2022.GADAM

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” informē un atgādina, ka līdz šī gada 20. novembrim sporta organizācijām un biedrībām, ir iespēja pieteikties finansējuma saņemšanai 2022.gadam.

Lūdzam pievērst īpašu uzmanību, ka Noteikumos Nr. 6 tika veikti grozījumi, līdz ar to, pirms iesniegt pieteikumu, iepazīstaties ar jaunajiem noteikumiem. 

NOTEIKUMI NR.6

Sporta organizācija pieteikuma oriģinālu iesniedz papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, nodrošinot tā juridisko spēku atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi – Sporta pārvalde, Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, ar norādi „Pieteikums finansējuma saņemšanai”.

Sporta organizācija pieteikuma elektronisko versiju pdf. formātā iesniedz, nosūtot to uz e-pasta adresi: sport@daugavpils.lv, līdz 13.punktā noteiktam termiņam.

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu var saņemt Sporta pārvaldē, ne vēlāk kā 3 darba dienas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pieteikums sastāv no:

  1. Sporta organizācijas vadītāja parakstītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums);
  2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes (2., 3. pielikums);
  3. uzskaites lapas par darbību iepriekšējā gadā (4.pielikums);
  4. apliecinājuma no atzītās sporta federācijas attiecīgajā sporta veidā par Sporta organizācijas dalību tajā;
  5. Sporta organizācijas sportistu saraksta, norādot sportistu dzimšanas gadu un norādot, vai sportists ir Sporta skolu audzēknis;
  6. Sporta organizācijas sportistu sasniegumu protokolu apliecinātām kopijām;
  7. interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licences kopijas;
  8. sadarbības līguma kopija (8.1.punktā minētajām Sporta organizācijām);
  9. Valsts ieņēmuma dienesta īsziņa (par nodokļu parādu neesamību, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro).

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Sporta pārvaldi- sport@daugavpils.lv ; tālr. 24662660, 65424443