Šobrīd Daugavpilī

Nenokavē iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai ''Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts'' Sporta ziņas

112
Nenokavē iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai ''Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts''

Atgādinām, ka līdz šī gada 15.novembrim olimpisko un paralimpisko individuālo sporta veidu augstas klases un jaunie perspektīvie sportisti var pretendēt uz pašvaldības finansējumu, iesniedzot pieteikumus finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu finansējuma saņemšanai augstas klases sportists vai viņa treneris iesniedz Sporta pārvaldē līdz kārtējā gada 15.novembrim saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

Pieteikumu finansējuma saņemšanai jauno perspektīvo sportistu atbalstam sporta veida treneris iesniedz Sporta pārvaldē līdz kārtējā gada 15.novembrim saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

Iesniedzējs pieteikuma oriģinālu iesniedz papīra formā līdz 15.novembrim - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, nodrošinot tā juridisko spēku atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi – Sporta pārvalde, Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401.

Iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu un pilnīgu informāciju, ko apliecina ar parakstu, iesniedzot pieteikumu!

Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:

  1. atbalstīt un uzlabot Daugavpils augstas klases un jauno perspektīvo sportistu mācību – treniņu darbu augstā līmenī, radīt apstākļus augstas klases rezultātu sasniegšanai nacionālajās un starptautiskajās sacensībās;
  2. sekmēt Daugavpils augstas klases un jauno perspektīvo sportistu piedalīšanos pasaules un Eiropas čempionātos, olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs un citās starptautiskajās sacensībās, tādējādi popularizējot Daugavpils pilsētu;
  3. atbalstīt un sekmēt pašvaldības dibināto profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāžu audzēkņu profesionālo izaugsmi un augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu

 

Ar kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums “Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts” var iepazīties: Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums