Šobrīd Daugavpilī

Jaunajā mācību gadā pieaugs vecāku iesaiste jauno sportistu apmācību procesā Sporta ziņas

1908

Sākot ar 1. septembri mainīsies vecāku līdzmaksājuma apmērs Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas. Tas palīdzēs uzlabot sporta skolu audzēkņu materiāltehnisko nodrošinājumu un veicinās dalību starptautiska mēroga sacensībās. Jaunā kārtība paredz arī vecāku plašāku iesaisti finansējuma sadalē

Maksa pieaugs no 10 euro mēnesī līdz 15-20 euro, atkarībā no sporta veida. līdzmaksājuma veikšanas jauno kārtību Domes deputāti apstiprināja  17. augusta sēdē.

Jaunajā mācību gadā mainīsies ne vien līdzmaksājuma summa, bet arī tās sadales princips: ja iepriekš visi 10 euro tika novirzīti uz piemaksām treneriem, tad turpmāk finansējumu varēs novirzīt ne vien šim mērķim, bet arī inventāra/ekipējuma iegādei un braucienu organizēšanai. Visi lēmumi attiecībā uz vecāku iemaksu sadalījumu tiks pieņemti, sadarbojoties vecākiem, sporta skolu administrācijai un treneriem.

Izmaiņas, kas pēdējo gadu laikā notikušas sporta nozarē, veicināja to, ka sporta skolu audzēkņu skaits ievērojami pieauga (no 2 189 cilvēkiem 2017. gadā līdz 3008 cilvēkiem 2023. gadā). Attiecīgi arī Daugavpils pašvaldības finansējums bērnu un jauniešu sportam - treneru algām, transporta izdevumiem, braucieniem, inventāra iegādei, sporta bāžu uzturēšanai un nometņu rīkošanai - ir pieaudzis gandrīz divkārtīgi: ja 2017. gadā tie bija 2,7 miljoni euro, tad  2021. gadā – 3,7 miljoni euro, bet 2023. gadā – jau 5,3 miljoni euro. Taču ar šo finansējumu iespējams nodrošināt tikai jauno sportistu pamatvajadzības. Papildu līdzekļi veicinās viņu profesionālo attīstību un izaugsmi.

Jaunā līdzmaksājumu sadales sistēma ļaus individuāli noteikt katra sporta veida aktuālākas vajadzības un nosegt tās, vienlaikus palielinoties arī vecāku iesaistei lēmumu pieņemšanas procesā un bērnu sportiskajā audzināšanā.

No līdzmaksājuma, tapat kā līdz šim, būs atbrīvoti izglītojamie, kuri atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenē, bērni un jaunieši no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībā, bāreņi, Latvijas sporta veidu federāciju apstiprināto izlašu dalībnieki, sagatavošanas grupas izglītojamie pirmos četrus mēnešus, kā arī izglītojamie, kas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē apgūst interešu izglītības programmu „Sporta meistarības pilnveidošana”. Tiks piemēroti arī atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās sporta izglītības programmas apgūst divi bērni. Līdzmaksājumu par šīm jauno sportistu kategorijām skolām kompensēs pašvaldība.

Skolu vadība rīko tikšanās ar vecākiem, lai  detalizēti izskaidrotu jauno kārtību un kopīgiem spēkiem izstrādātu maksimāli pārskatāmu un atklātu sadarbības modeli.

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.