Šobrīd Daugavpilī

Sporta organizācijām ir iespēja saņemt finansējumu sacensībām uz 2022.gadu Sporta ziņas

72
Sporta organizācijām ir iespēja saņemt finansējumu sacensībām uz 2022.gadu

Sakarā ar noteikumiem Nr.5 par kārtību, kādā piešķir finansējumu sporta sacensībām uz 2022. gadu, Sporta pārvalde atgādina, ka līdz 15. oktobrim Sporta organizācijām jāiesniedz pieteikuma oriģināls Sporta pārvaldei papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, nodrošinot tā juridisko spēku atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, un datorsalikumā - personiski vai nosūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, ar norādi „Pieteikums finansējuma saņemšanai sporta sacensībām”. Sporta organizācija pieteikuma elektronisko versiju pdf formātā iesniedz, nosūtot to uz e-pasta adresi: sport@daugavpils.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka Sporta organizācija nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajām sporta sacensībām ne mazāk kā 25% apmērā no pašvaldības piešķirtā finansējuma. Sporta organizācijai ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. Viena sporta organizācija var iesniegt ne vairāk ka 2 (divus) pieteikumus gadā finansējuma saņemšanai sporta sacensību organizēšanai.

Pašvaldības finansējumu var piešķirt sporta sacensību organizēšanai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Visas prasības un pieteikuma veidlapu var atrast: Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām