Šobrīd Daugavpilī

Parakstītas pirmās Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils pilsētā Pilsētas ziņas

219
Parakstītas pirmās Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils pilsētā

Š.g. 11.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstītas Vienošanās par Eiropas Savienības projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” īstenošanu (Nr.5.6.2.0/17/I/003).

Projekts tiks īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros sadarbībā ar Daugavpils novada domi.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā I kārta un  Randenes degradētās teritorijas revitalizācija Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.

Daugavpils pilsētas projekta daļā ir iekļautas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas ielas – Rūpniecības iela, Dunduru iela, A.Pumpura ielas posmi, Siguldas ielas posmi, kur ir svarīgi sakārtot publisko infrastruktūru, tādējādi veicinot Čerepovas industriālās zonas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Atbilstoši programmu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.645, būvniecības darbi Daugavpils pilsētas projekta daļai tika uzsākti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai.

Ekspluatācijā jau ir nodoti šādi objekti:

  • “A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”;
  • “Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 (divu) pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 0201 703, Daugavpilī”

Objektā “Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī” lielākā daļa no būvdarbiem ir pabeigta, ir atlikuši labiekārtošanas un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Daugavpils pilsētas domes projekta daļas izmaksas sastāda 3 425 963,99 EUR, ERAF finansējums 85,00%; Valsts budžeta dotācija 4,5% un Domes līdzfinansējums 10,5% .

Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas sastāda 661 440,59 EUR, ERAF finansējums 61,32%; Valsts budžeta dotācija 2,38% un Domes līdzfinansējums 5,55%, privātās attiecināmās izmaksas 30,75%.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa