Šobrīd Daugavpilī

EIROPAS VALODU DIENA 2017 DAUGAVPILĪ „Daugavpils – multikulturāla pilsēta” Izglītības ziņas

201
EIROPAS VALODU DIENA 2017 DAUGAVPILĪ  „Daugavpils – multikulturāla pilsēta”

“Valoda mūsu vienīgais ierocis, un nekad nevar būt diezgan skaidra un skaista. Viņas spēks skaidrībā un bagātībā, ne skaistos vārdos”. (J.Rainis)

 

Katru gadu 26.septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību. Eiropas valodu diena atgādina, cik liela nozīme valodām ir saziņā, kultūrvēsturisko procesu norisē un starpkultūru dialoga veidošanā.

Arī Daugavpils skolēni katru gadu aktīvi iesaistās dažādos valsts un pilsētas mēroga pasākumos un konkursos, kas veltīti Valodu dienai. Šogad jau divpadsmito gadu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes valodu izglītības metodiķes I.Bohāne, I.Ustinova, M.Žilinska, M.Baklāne sadarbībā ar sākumskolas izglītības metodiķi I.Lukaševiču piedāvāja gan skolēniem, gan skolotājiem piedalīties dažādos konkursos un teatralizētajā valodu uzvedumā „Valodu karuselis”.

Eiropas valodu dienās 2017 Daugavpilī skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts piedalīties šādos konkursos: krustvārdu mīklu konkursā (1.-4.klašu skolēniem), viktorīnu konkursā (5.-8.klašu skolēniem), interaktīvo spēļu  konkursā (9.-12.klašu skolēniem), metodisko izstrādņu konkursā valodu skolotājiem. Konkursu un “Valodu karuseļa” dalībnieki pārstāvēja 16 pilsētas izglītības iestādes.  

Krustvārdu mīklu izstrādņu konkursam tika iesūtīti 22 darbi latviešu, angļu, krievu un poļu valodā, kuri tapa Daugavpils 3., 9., 10., 13.vidusskolā, Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā, Daugavpils Centra vidusskolā un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. I.Lukaševiča pievērš uzmanību tam, ka „1.-4.klašu skolēni veidoja krustvārdu mīklas par mūsu pilsētas skaistākajām vietām, par tautībām, par mikrorajoniem, vēsturi, ģerboni, tautastērpu. Krustvārdu mīklas skolēni var minēt gan mācību stundās, gan brīvajā laikā – sava redzesloka paplašināšanai vai zināšanu pārbaudei, gan citu valodu iepazīšanai, pilnveidei. Varbūt tās arī kādu rosinās izdomāt savu krustvārdu mīklu. Priecē, ka jau mazajiem skolēniem ir interese par valodām, par savu dzimto pilsētu”!

            Savukārt 5.-8.klašu skolēnu konkursa uzdevums šogad bija izveidot viktorīnu par Daugavpili kā par multikulturālu pilsētu. Žūrija saņēma 13 viktorīnas no 8 skolām (Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 3., 6., 9., 17. vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 11.pamatskolas). 4 darbi bija iesniegti latviešu valodā, 6 darbi – krievu valodā, 1 darbs – angļu valodā, 1 divvalodīgs darbs – latviešu un krievu valodā, un viens darbs pat piecās valodās. I.Ustinova uzsver, ka „29 skolēni izveidoja kvalitatīvas, aizraujošas, pievilcīgas un interesantas viktorīnas par mūsu dzimto pilsētu. Viktorīnu nosaukumu un tēmu spektrs ir ļoti plašs. Šeit ir stāsts par pilsētu bez robežām, par draudzīgu vidi pilsētā, par multikulturālās vides īpatnībām un valodām, par pilsētas vēsturi un slaveniem cilvēkiem. Savās viktorīnās skolēni aicina uz lidojumu virs pilsētas un uz pastaigu pa Stropu mežu. Mēs varam apgalvot, ka, gatavojoties šai viktorīnai, skolēni padziļināja zināšanas par savu pilsētu, uzlaboja dažādu valodu prasmi, papildināja vārdu krājumu, attīstīja patstāvīgas izziņas prasmes, radoši pilnveidojās, meklējot informāciju par dzimto pilsētu, un īstenoja sadarbību priekšmetu jomā (angļu valoda, literatūra, vēsture, ģeogrāfija, kulturoloģija). Visas viktorīnas var izmantot gan klasē stundu laikā, gan ārpusklases darbā”.

Interaktīvo spēļu konkursā 9.-12.klašu skolēniem piedalījās 15 skolēni no 7 pilsētas skolām. M.Žilinska, daloties savos iespaidos, atklāj, ka „skolēnu iesniegtie darbi bija ļoti dažādi un interesanti. Divi darbi no Daugavpils 9.vidusskolas veikti svešvalodās: angļu un franču „Ko tu zini par ebreju biedrības vēsturi?” un „Daugavpils vai Parīze”. Skolēni no Daugavpils 17.vidusskolas izveidoja spēli krievu valodā „Jaunbūves logi stāsta...”, bet Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 9.klases skolēni iesniedza spēli „Uzzini vai mini” par pilsētas kultūras mantojumu. Savukārt Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēni strādāja par tēmu „Daugavpils – multikulturāla pilsēta”. Pamatskolēni gan stundu laikā, gan ārpusstundu aktivitātēs var izmantot Daugavpils 10.vidusskolas un Daugavpils 15.vidusskolas spēles latviešu valodā „Skaistais daudzveidībā” un „Dažāda Daugavpils”. Ikvienu pārsteigs Daugavpils 12.vidusskolas spēle, kura balstās uz visiem labi zināmas spēles „Cirks” pamata un veltīta pilsētas kultūras biedrībām, turklāt to var spēlēt visi, tāpēc ka spēle ievietota interneta vietnē”.

Eiropas lielākā bagātība ir kultūru dažādība, kas izpaužas arī kā valodu daudzveidība. Multilingvālam cilvēkam mūsdienu sabiedrībā ir plašas izaugsmes iespējas. Vairāku valodu prasme veicina radošumu un inovācijas. Kā labāk apgūt svešvalodas? Atbilžu uz šo jautājumu ir daudz, jo svešvalodu apguves metodes ir ļoti attīstījušās. Jebkurš cilvēks var pats apgūt kādu valodu, taču drošāk ir tad, ja blakus ir radošs un labs valodu skolotājs, kas nerisina skolēna problēmas, bet palīdz viņam atrast pareizās stratēģijas, lai apgūtu valodu. Skolotāja pieredze valodu apguvē, apvienojoties ar jauniešu entuziasmu, rada labu rezultātu – attīstās skolēna valodas prasmes un sociokultūras kompetences. „Valodu skolotāju vidū ir daudz radošu pedagogu, kas vēlas savas stundas veidot aizraujošas un interesantas. Metodisko izstrādņu konkursā piedalījās 6 skolotāji no Daugavpils 3., 9., 10., 15.vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas). Konkursam iesniegtas daudzveidīgas interaktīvās spēles valodu apguvei. Visiem zināms, ka kaut ko jaunu varam apgūt tikai ar prieku, pozitīvu motivāciju un dažkārt varbūt arī ar spēles elementu palīdzību. Pedagogi izveidojuši spēles latviešu, krievu, angļu, vācu un franču valodā. Tās ir interesantas, motivējošas, ļauj skolēniem labāk iepazīt valstis, kuru valodu viņi apgūst, veicinot viņu komunikatīvās un sociokultūras kompetences attīstību. Paldies mūsu radošajiem pedagogiem par veikto metodisko darbu, par vēlmi valodu apguvi padarīt aizraujošu un skaistu!” tā savu sajūsmu par skolotāju iesniegtajiem darbiem Metodisko izstrādņu konkursam pauž M.Baklāne.

Ikviena valodu dienas konkursu dalībskola saņēma ar pieredzes materiālu CD, kurā tika apkopotas gan skolēnu izstrādātās krustvārdu mīklas, viktorīnas un interaktīvās spēles, gan skolotāju iesniegtie metodiskie materiāli (valodas spēles), kas veicinās valodu apguvi.

Konkursu noslēguma pasākums – teatralizētais valodu uzvedums „Valodu karuselis” – notika 25.septembrī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas aktu zālē, tā laikā tika apbalvoti arī visu konkursu laureāti. Valodu dienu noslēguma pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka, kura gan izteica lielu pateicību visiem valodu dienu konkursu un pasākumu dalībniekiem, gan sajūsmu par šī pasākuma nozīmīgumu un sirsnību jau vairāku gadu garumā. Šajā gadā “Valodu karuselī” skanēja 7 valodas (latviešu, poļu, franču, krievu, angļu, vācu un itāļu). Koncertā bija iespēja dzirdēt gan publiskās runas, gan dziesmas, gan muzikālas montāžas un kompozīcijas, gan priecāties par dejotāju raito soli. Mēs esam lepni, ka mūsu radošie un dažādu valodu zinošie jaunieši pārstāv Daugavpils 9., 10., 12., 15., 17.vidusskolu, Daugavpils 11.pamatskolu, Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju, Daugavpils Saskaņas pamatskolu, Daugavpils Vienības pamatskolu, kā arī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu. Tāpēc droši varam teikt, ka “Valodu karuselis” kārtējo reizi apliecināja, ka Daugavpils skolēniem padodas visdažādākās valodas…

Pasākuma organizatores vēlas pateikt lielu paldies ikvienam, kas piedalījās šajā pasākumā, kā arī tiem skolotājiem, kuri gan sagatavoja skolēnus “Valodu karuselim”, gan sniedza atbalstu un padomu konkursu dalībniekiem! Paldies arī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas kolektīvam par uzņemšanu un viesmīlību!

Lai valodu karuselis turpina griezties arī ikdienā, ļaujot mums saklausīt un saprast vienam otru!

 

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas

izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos

Ilona Bohāne

t.65432102

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!