Šobrīd Daugavpilī

2010.gads bija veiksmīgs ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanā Izglītības ziņas

136

2009.gada novembrī savu darbību Daugavpils pilsētā sāka arī ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".

Uz stipendijas/mērķstipendijas saņemšanu varēja pretendēt:

  • Ø 2009.gadā (projekta 1.posmā, kas ilga līdz 2010.gada februārim) - Daugavpils pilsētas vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī profesionālās izglītības iestādēs, tai skaitā profesionālās ievirzes, strādājoši pedagogi;
  • Ø 2010.gadā (projekta 2.posmā, kas ilga līdz jūnijam, un 3.posmā, kas ilga līdz decembrim) - Daugavpils pilsētas vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs, tai skaitā profesionālās ievirzes, strādājoši pedagogi. No augusta varēja pretendēt arī izglītības iestāžu administrācija, logopēdi un sociālie pedagogi.

No 2009.gada novembra līdz 2010.gada decembrim projektā kopā bija iesaistījušies 1067 Daugavpils pilsētas pedagogi, no kuriem 1.aktivitāti (atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību) bija izvēlējušies 26 pedagogi. 2.aktivitātes (atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai) īstenošanā bija iesaistījušies 206 pedagogi. Tomēr vislielākā pedagogu aktivitāte bija vērojama projekta 3.aktivitātē (pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai) - 836 pedagogi.

No 2010./2011. mācību gada sākuma pedagogiem bija piedāvāta iespēja pretendēt arī uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi. Mēs varam būt lepni, jo Daugavpils pilsētā projekta 3.posmā 15 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi (A.Klauža, S.Kotova, V.Prokofjeva, A.Zarāne, I.Žukovska - Daugapils Valsts ģimnāzija; E.Zdanovska, M.Baklāne - Daugavpils Vienības pamatskola; I.Valtere, A.Zubkovska - Daugavpils Saskaņas pamatskola; L.Plociņa, R.Petrova - Daugavpils 3.vidusskola; I.Baltace, L.Znotiņa - Daugavpils 12.vidusskola; J.Bendorjusa - Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija; E.Bambāne - Daugavpils Mūzikas vidusskola) bija izvēlējušies pretendēt uz 4.kvalitātes pakāpi, bet 1 pedagogs (Ē.Daugulis - Daugavpils Mūzikas vidusskola) - uz 5.kvalitātes pakāpi. Tas ir atbildīgs solis, jo 4.kvalitātes pakāpe ir orientēta uz pedagogiem, kas reģionālajā līmenī aktīvi iesaistās izglītības stratēģijas īstenošanā, izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā, metodikas un pieredzes nodošanā, bet 5.kvalitātes pakāpe - uz pedagogiem, kas valsts līmenī aktīvi iesaistās izglītības politikas un stratēģijas veidošanā, izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā, savu pieredzi mērķtiecīgi un metodiski nododot citiem.

Nu šis process jau ir aiz muguras, visi pedagogi ieguvuši savas izvēlētās kvalitātes pakāpes. Sarunās ar 4.kvalitātes pakāpes pedagogiem par viņu emocijām projekta laikā I.Valtere teica, ka Romiešu filozofs Seneka (pilnā vārdā Lūcijs Annejs Seneka 4.g. p.m.ē. līdz 56.g. m.ē.) ir teicis, ka „cilvēka dzīve, tāpat kā fabula tiek vērtēta nevis pēc garuma, bet gan pēc satura", tāpēc piedalīšanās projektā bijusi vienreizēja iespēja papildināt savu „profesionālo saturu". V.Prokofjeva piebilst, ka tā katram pedagogam ir lieliska iespēja kļūt konkurētspējīgam.

E.Zdanovska, I.Baltace, L.Znotiņa A.Klauža, I.Žukovska un E.Bambāne šo projekta posmu raksturo, kā iespēju ne tikai vairāk analizēt savu darbu, uzlabot darba kvalitāti, bet arī ārējo ekspertu līdzdalība stundās, mapes un pašvērtējuma nodošana lika sasparoties un palūkoties uz savu darbu no malas, jo „nu visi dokumenti bija apkopoti vienuviet."

„Neskatoties uz to, ka visu projekta laiku valdīja satraukums, ir gandarījums par paveikto!" savu prieku par sasniegto nespēj slēpt J.Bendorjusa un A.Zarāne, iegūstot 4.kvalitātes pakāpi.

S.Kotova, R.Petrova un L.Plociņa nākamajiem pretendentiem ieteiktu būt pārliecinātiem par sevi un droši pieteikties uz 4.kvalitātes pakāpi, jo mūsdienu pedagogam ir jābūt ļoti aktīvam un jācenšas izmantot iespēju robežās visas iespējas. Tomēr A.Zubkovska un M.Baklāne uzsver, ka pirms pieteikšanās būtu nepieciešams arī cītīgi izstudēt visus materiālus (prasības un kritērijus katrai pakāpei) „un tad jau viss būs jūsu rokās, jo šis darbs ir ne tikai paveicams, bet arī interesants un vērtīgs jebkura pedagoga attīstībai."

 

„Dzīve ir skaistums, apbrīno to.

Dzīve ir svētlaime, baudi to.

Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.

Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.

Dzīve ir pienākums, pildi to.

Dzīve ir spēle, spēlē to.

Dzīve ir vērtība, saudzē to.

Dzīve ir bagātība, taupi to.

Dzīve ir mīlestība, baudi to."

(Māte Terēze)

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Valodu centra vadītāja, projekta koordinatore Ilona Bohāne


Atbildīgā par projektu:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītāja Olga Dukšinska
65423110