Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Universitāte pielāgo studiju programmas ārvalstu studentu vajadzībām Izglītības ziņas

47

Viens no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) mērķiem Daugavpils Universitātē (DU), ir uzlabot akadēmiskā bakalaura studiju programmu Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari un maģistra studiju programmu Uzņēmējdarbības vadība, lai vairāk piesaistītu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu studentus.

 

Kā informē projekta vadītājs Guntars Vanags, projekta gaitā iegādāta nepieciešamā mācību literatūra angļu valodā. Projekts paredz arī vairāku pieredzes apmaiņas braucienu, semināra, kontaktbiržas un biznesa foruma organizāciju, pētījuma "Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas" veikšanu, vienotu investīciju objektu priekšizpēti un kopējas datu bāzes izveidi, kā arī apmācības moduļu: „Biznesa vadība”, „Bizness iesācējiem” un „Eksporta plānošana” latviešu un lietuviešu valodā izstrādi, studiju kursa „Projektu vadība” uzlabošanu, vidēja termiņa pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģijas pārrobežu reģionam izstrādi, rokasgrāmatas biznesa iesācējiem izveidi, piedalīšanos vairākās izstādēs, popularizējot investīciju objektus, vienas DU auditorijas renovāciju un video aprīkojuma iegādi tai, kā arī citas aktivitātes.

 

Mainoties uzņēmumu struktūras izpratnei, ienākot jaunām tendencēm cilvēkresursu attīstībā, kā arī paplašinoties uzņēmumu starptautiskās sadarbības iespējām, kļūst aktuāla uzņēmumu vadītāju kompetenču pilnveide. DU Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā izstrādātā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība dod iespēju iegūt zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmumu un iestāžu vadīšanas un attīstības procesā. Programmas apguve sekmē mazo un vidējo uzņēmumu cilvēkresursu attīstību, un tas, savukārt, ietekmē uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un pasaulē, kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanu. Savukārt, akadēmiskā bakalaura programma Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari ir lielisks piemērs mūsdienu izglītības programmai, kas aptver divus svarīgus mūsdienu zinātnes virzienus: humanitāri-kulturoloģisko un ekonomisko. Programma piedāvā gan kaimiņvalstu (Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija, Polija) mentālo karšu izpēti, gan arī politikas, ekonomikas, menedžmenta un Austrumeiropas reģiona tiesību pamatus. Studenti padziļināti studē latviešu, krievu, profesionālo angļu un pēc izvēles – poļu, baltkrievu vai lietuviešu valodas. Šīs programmas svarīgākais mērķis ir sagatavot nākamos speciālistus darbam struktūrās, kas nodarbojas ar reģionālajiem projektiem.

 

„Piedalīšanās projektā DU ļauj uzlabot abu iepriekšminēto programmu kvalitāti, veikt sekmīgāku programmu akreditāciju, kā arī uzlabot sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem”, skaidro DU zinātņu prorektore Elita Jermolajeva.

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt biznesa attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijās, sekmēt ražošanu, eksportu, kā arī sadarbību starp uzņēmējiem un akadēmisko sektoru. Svarīgi ir arī uzlabot uzņēmēju un biznesa iesācēju zināšanas uzņēmējdarbībā, izveidot Baltijas Ezeru zemes pētniecības un tehnoloģiju tīklu, veicināt investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības aktivitātes Latvijas-Lietuvas pierobežā, uzlabot biznesa un zinātnes infrastruktūru.

 

Projekta mērķa grupas ir: biznesa informācijas centru, biznesa asociāciju un pašvaldību pārstāvji, uzņēmējdarbības sektora pārstāvji, projekta partneru iestādes un DU studenti, kuri apmeklē projektu vadības kursus.

 

Projektu „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā” īsteno Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar DU un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva).

 

Projekts ilgs līdz 2012.gada 25.novembrim.

 

 

Publikāciju sagatavoja „13.STĀVS” SIA.