Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu 6,5 m2 platībā Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, 08.11.2019. rakstiskajā izsolē ieguva biedrība “Volejbola klubs “LOTOS””, reģistrācijas Nr.50008289191. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24443) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

 ***

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā telpa

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 0915, 0500 001 0909 001

(telpu grupas 003 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 65/36428 domājamās daļas no pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0915 8002 4452 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 6,5 m2

Lietošanas mērķis: sporta telpa (palīgtelpa)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  2,35 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):  nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska

                      pirmā vai atkārtota: pirmā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 6.novembrim (iesk.), plkst.17.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 8.novembrī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni  Iepriekš vienojoties pa tālr. 26457759 – Jānis Anspoks

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija