Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 23.oktobrī plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, mutiskā izsolē ar augšupejoši soli tiek pārdots Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums (kadastra  numurs 0500 004 0021) Kauņas ielas 160 rajonā, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 186 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 0016. Izsoles sākumcena – 970,00EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personas, kuras saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 11.jūlija lēmumu Nr.437 "Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040016, Kauņas ielas 160 rajons, Daugavpils, pārdošanu" 3.punktu ir iesniegušas pieteikumu un vēlas piedalīties izsolē, var iepazīties ar izsoles noteikumiem, saņemt tos un reģistrēties uz izsoli  Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 17.oktobra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 10,00 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Minētajām  personām izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354,  65404353.

Kopējā informācija