Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

     Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 46.4 m2 platībā Cietokšņa ielā 4, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva SIA “URI”, reģistrācijas Nr.41503085951.

    Informācija par nomas līguma slēgšanu: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (kontakttālr.654 07281).

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Cietokšņa iela 4, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā ēka.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7503 002

Informācija par zemesgabalu: Zemesgabals, kadastra Nr.0500 001 7503, 281 m2 platībā Cietokšņa ielā 4, Daugavpilī, uz kura atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības neapdzīvojamā ēka, būves kadastra apzīmējums 0500 001 7503 002, un privātpersonai piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7503 001, pieder citai juridiskai personai un reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2465.

Būvju/telpu platība (m2): 46,4 m2

Lietošanas mērķis: veikals, birojs.

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,44 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    ir nepieciešams remonts.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, apsaimniekošanas maksu, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 26.septembrim (iesk.), plkst.17.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 30.septembrī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 25441,

SIA „DDzKSU” 1.namu apsaimniekošanas iecirknis

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas dome,

 reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija