Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.02.2020, 14:05

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas 18 m2 platībā nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 11.septembrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļa 18 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – vasaras terases izvietošana un uzturēšana ar piesaisti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 1.oktobrim).

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 192,00 EUR (viens simts deviņdesmit divi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 10.00 EUR (desmit eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

       Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

        Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

       Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_10.septembra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, Rīgas ielas 65 rajonā, kadastra apzīmējums 05000012306” un drošības naudu 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, Rīgas ielas 65 rajonā, kadastra apzīmējums 05000012306”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404355, 65405353.

Kopējā informācija