Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

Informācija par izsoles rezultātiem

    Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas Nr.5, 6, 7 (telpu grupas 002 daļa) 61,2 m2 platībā Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva privātpersona.

    Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. (kontakttālr.654 04348) un 15.kab. (kontakttālr.654 04339).

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Nikolaja iela 9, Daugavpils.
Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas ēkas pirmajā stāvā.
Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 011 1724, 0500 011 1724 001
Zemesgabala platība (m²): 612/48539 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 5140 m2 platībā
Būvju/telpu platība (m2): 61,2 m2
Lietošanas mērķis: izglītības, kultūras, zinātnes, tirdzniecības un pakalpojumu iestādes, kas veicina tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
Atzīme „kultūras piemineklis”: nekustamais īpašums Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietokšņa apbūve” (valsts aizsardzība Nr.4687) un pilsētbūvniecības piemineklī “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” (valsts aizsardzība Nr.7428).
Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 (eiro) mēnesī (bez PVN): 0,80 EUR
Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): normatīvajos aktos noteiktā minimālā nomas maksa – 28,00 EUR.
Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).
Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā: ir nepieciešami.
Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.
Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un
zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.
Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;
                       pirmā vai atkārtota: atkārtota.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 19.augustam (iesk.), plkst.18.00.
Nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē:
nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;
reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;
pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 22.augustā, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.
Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 654 04348, 654 04339.
Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome,
reģ.Nr.90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils.
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lv

Komunālo pakalpojumu maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus

Kopējā informācija