Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.09.2020, 14:02

Informācija par izsoles rezultātiem

     Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamas telpas 58,7 m2 platībā Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva privātpersona.

     Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. (kontakttālr.654 04354).

Informācija par izsoli:

Nekustamā īpašuma adrese: K.Valdemāra iela 13, Daugavpils
Nomas objekta veids: Neapdzīvojamās telpas ēkas pirmajā stāvā
Kadastra numurs: 0500 001 6101
Būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6101 001
Zemesgabala platība (m²): 587/12248 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 865 m2 platībā
Būvju/telpu platība (m²): 58,7
Lietošanas mērķis: Veterinārā klīnika
Atzīme „kultūras piemineklis”: Nav
Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m²(eiro) mēnesī (bez PVN): 1,60 EUR
Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): Normatīvajos aktos noteiktā minimuma apmērā – 28,00 EUR
Iznomāšanas termiņš (gadi): 5
Nomas līguma pagarināšana: Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro): Nav nepieciešami
Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: Tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu
Citi iznomāšanas nosacījumi: Komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus
Izsoles veids:
      rakstiska/mutiska: Rakstiska
      pirmā vai atkārtota: Pirmā
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: Līdz 2018.gada 15. oktobrim (iesk.), plkst.18.00
Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:
     nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.
     reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā
     pieteikuma atvēršanas datums, laiks, vieta - 2018.gada 17.oktobrī Domes Konferenču zālē, plkst.14.00
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 654 04354
Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Iznomātājs: Daugavpils pilsētas dome,
reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Kontaktpersona:
I.Ašpize 654 04354 irina.aspize@daugavpils.lv 

Kopējā informācija