Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000221601, Nometņu iela 159 k-3, Daugavpils; Nometņu iela 159 k-1, Daugavpils; Nometņu iela 159 k-5, Daugavpils, daļu, kas sastāv no:

  • zemes vienības 7638 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000221611, Nometņu iela 159 k-3, Daugavpils;
  • būves 671,2 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000221601003, Nometņu iela 159 k-3, Daugavpils;
  • būves 543,8 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000221601004, Nometņu iela 159 k-4, Daugavpils;

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – publiskas apbūves teritorija.

Izsoles sākums 05.06.2024. plkst.13:00., izsoles noslēgums 05.07.2024. plkst.13:00. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 

Izsoles sākumcena – 124700,00 EUR.

Izsoles solis – 1500,00 EUR.

Pretendentu pieteikšanās no 05.06.2024. plkst.13:00 līdz 25.06.2024. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem, līdz 25.06.2024. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 12470,00 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā “Nekustama īpašuma Miera ielā 129, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. Septiņu dienu laikā pēc pretendenta pieteikuma saņemšanas izsoles organizētājs autorizē dalībai izsolē pretendentus, kuri izpildījuši visus izsoles priekšnoteikumus.

Nekustamais īpašums tiek pārdots atbilstoši Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumu 3.punktam.

Nekustamo īpašumu var pirkt:                    

  • ar tūlītēju samaksu, maksājot visu atlikušo summu divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas;
  • uz nomaksu, maksājot atlikušo summu viena gada laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Ja Nekustamais īpašums tiek pirkts uz nomaksu, tā nosolītājam (pircējam) divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas jāsamaksā avanss – 10% (desmit procenti) apmērā no nosolītās pirkuma maksas.

Tālrunis uzziņām: 65404348; 65404354.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!