Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 24.jūlijā plkst. 17:15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību (starpgabals) 276 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000082417 (kadastra Nr.05000082417), Vidzemes ielas 92 rajonā, Daugavpilī. 

Pieteikties var līdz 2024.gada 18.jūlija plkst.17.00.   

Izsoles sākumcena 1660 EUR.

Izsoles solis – 160 EUR.

Izsole notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Pieteikties izsolei var personas, kuru īpašums piegul zemes vienībai, un tas ir reģistrēts zemesgrāmatā.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 7.kabinetā darbdienās Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes darba laikā vai atsūtot dokumentus pa pastu, dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu (pasta adrese: Pašvaldības iestāde “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kab., Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401), vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumā noteiktajā termiņā, iepriekš samaksājot:

  • nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (1660,00 eiro) – 166,00 EUR (viens simts sešdesmit seši eiro 00 centi) ar atzīmi - „zemes vienības Vidzemes ielas 92 rajonā, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • un reģistrācijas maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – „zemes vienības Vidzemes ielas 92 rajonā, Daugavpilī, izsoles reģistrācijas maksa” uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404358; 65404354.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!