Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.04.2024, 10:15

Informācija par nomas tiesību izsoli

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) rīko pirmo nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0500 004 4301) Tautas ielā 59, Daugavpilī, daļas - neapdzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā (kadastra apzīmējums 0500 004 4301 001) un telpu grupas 001 eksplikācijā atzīmēta ar Nr.001-1, daļas 4,00 m2 platībā un zemes gabala (kadastra apzīmējums 0500 004 4301) ar kopējo platību 12313 m2 40/54735 domājamo daļu, turpmāk – nomas objekts, nomas tiesību rakstisku izsoli.

Izsole (nomas pieteikumu atvēršana) notiks Pašvaldības Konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 24.aprīlī plkst. 11:30. 

Nomas objekta lietošanas mērķis – karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana (1 gab.).

Nomas termiņš - 3 gadi. (Nomas termiņa pagarināšana - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) par nomas objektu mēnesī 17,71 EUR mēnesī bez PVN.

Izsoles pretendenti (juridiskas personas) uz izsoli var reģistrēties līdz 2024.gada 17.aprīlim (iesk.) un iesniegt pieteikumus dalībai rakstiskajā nomas tiesību izsolē ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores 27.03.2024. rīkojuma Nr.85e “Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 59, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles rīkošanu” (turpmāk – Rīkojums) 1.pielikuma “Nomas tiesību izsoles noteikumi” 4.punktā minētajiem un saskaņā ar 5.punktu noformētiem dokumentiem vienā no veidiem:

  • klātienē Pašvaldības iestādē “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamentā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tās darba laikā 7.kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404348);
  • atsūtot pa pastu - Pašvaldības iestādei “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (7.kabinets), Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Iesniedzot pieteikumu, pretendentam jābūt iemaksātam:

  • izsoles reģistrācijas maksai 20,00 EUR (divdesmit eiro un 00 centi) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22, ar norādi “Nekustamā īpašuma Tautas ielā 59, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”;
  • izsoles nodrošinājumam 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi), ieskaitot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi “Nekustamā īpašuma Tautas ielā 59, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoles nodrošinājums”.

Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā.

Citi iznomāšanas nosacījumi un informācija:

Kapitālieguldījumi nomas objektā (EUR): nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību.

Papildus nomas maksai, noslēdzot nomas līgumu, jāmaksā: maksa par elektroenerģiju un nekustamā īpašuma nodoklis.

Karsto dzērienu automāta noformējumā jāietver Daugavpils pilsētas logo vai tā elementi saskaņā ar Rīkojuma 3.pielikumu.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa tālruni - 65431076, 29530146 (Jeļena Jegorova).                                                                     

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Nomas objekta iznomātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2713901229, VID struktūrvienības reģistrācijas Nr.90010266222, juridiskā adrese Tautas iela 59, Daugavpils).

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!