Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

     Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka zemes vienību 19,50 m2 platībā daļas, kadastra apzīmējums 05000271202, Stropu pludmales promenādē (velo nomas konteinera izvietošanai), Daugavpilī, izsolē ieguva SIA “SANCITY”.

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, Stropu pludmales promenādē (velo nomas konteinera izvietošanai), Daugavpilī, daļas 19,50 m2 platībā nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 2.jūlijā plkst. 14:30 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, daļa 19,50 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – velo nomas konteinera izvietošanai.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 157,00 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Nomniekam par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

      Nomniekam Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

       Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Pirms velo nomas konteinera izvietošanas iesniegt Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā saskaņošanai Paskaidrojuma rakstu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi" ar velo nomas konteinera izvietojuma vietu Zemesgabalā, kā arī citus būvniecības ieceres dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem būvniecības jomā un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam (saskaņotā dokumentācija ir spēkā tikai zemes gabala nomas tiesību laikā).

       Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_1.jūlijam plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 050000271202” un drošības naudu 50,00 EUR (piecdesmit 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000271202”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

    Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

   Tālruņi uzziņām: 65404355; 65404354.

Kopējā informācija