Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2024, 09:10

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 21.februārī nomas tiesību rakstiskajā izsolē tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas daļu 4 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 005 2018 001) Smilšu ielā 92, Daugavpilī, ieguva Coffee Address SIA (reģistrācijas Nr.40003174017, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42, Rīga). 

Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa (bez PVN)  - 131,00 EUR (viens simts trīsdesmit viens eiro 00 centi) mēnesī.

 Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Coffee Address SIA ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Daugavpils Kultūras pils”, reģistrācijas Nr.50900040341, juridiskā adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils, (tālr.+371 65443809, e-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv ) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekšminētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

__________________________________________________________

Informācija par nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums:

Smilšu iela 92, Daugavpils, kadastra Nr.0500 005 2018, kadastra apzīmējums 0500 005 2018 001.

Nomas objekts: neapdzīvojamās telpas, kas telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 008 eksplikācijā atzīmēta ar Nr.52, daļa.

Nomas objekta platība (m2): 4 m2.

Lietošanas mērķis: karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana.

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 28 EUR.

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) mēnesī (bez PVN):  15,62 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (EUR): nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālo pakalpojumu maksājumus un nekustamā īpašuma nodokli jāmaksā papildus.

Izsoles veids: rakstiska, pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš un vieta: līdz 2024.gada 14.februārim (iesk.), plkst.17.00 klātienē Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (7.kab.) K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, vai nosūtot pa pastu (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu). Reģistrēšanas kārtība notiek pieteikumu saņemšanas secībā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, jāsamaksā:

- izsoles reģistrācijas maks 20,00 EUR (divdesmit eiro un 00 centi) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22, ar norādi “Neapdzīvojamās telpas daļas 4,00 m2 platībā Smilšu ielā 92, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”;

-  izsoles nodrošinājumu 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi), ieskaitot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi “Neapdzīvojamās telpas daļas 4,00 m2 platībā Smilšu ielā 92, Daugavpilī,  nomas tiesību izsoles nodrošinājums”.

Izsoles (pieteikumu atvēršana) datums, laiks, vieta: 2024.gada 21.februārī, plkst.10.00,

Daugavpils valstspilsetas pašvaldības konferenču zālē K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa tālruni - 654 43809 (A.Leščinska).

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Nomas objekta iznomātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Kultūras pils”, reģistrācijas Nr.50900040341, juridiskā adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lv 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!