Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.07.2024, 16:07

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam: Konstantīna ielā 4-8A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4501, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8A 24.5 m2 platībā, mājas un zemesgabala, kadastra Nr.0500 011 1611, 2450/71540 kopīpašuma domājamās daļas.

Dzīvoklis nav izīrēts. Dzīvoklis atrodas 3 stāvu dzīvojamās mājas 2.stāvā. Pircējam par saviem līdzekļiem jāveic dzīvokļa renovācija un par saviem līdzekļiem jāatbrīvo dzīvokli no iepriekšējo īrnieku sadzīves priekšmetiem.

Izpirkšanas kārtība:  avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles noslēguma dienas. Galīgo norēķinu (atlikto maksājumu) var veikt viena gada laikā kopš izsoles noslēguma dienas. Par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu (6%) pircējam nav jāmaksā.

Izsole sākas 05.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 06.03.2024. plkst.13.00.

Pretendentu pieteikšanās no 05.02.2024. plkst. 13.00 līdz 25.02.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles sākumcena 2000 EUR. Nodrošinājums – 200 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 25.02.2024. (ieskaitot) jāiemaksā izsoles nodrošinājums 200 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā "Dzīvokļa īpašuma Konstantīna ielā 4-8A, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums" un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Par dzīvokļa apskati zvanīt +371 29558521. Par izsoles norisi zvanīt 65404352, 65404354, 65404348. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!