Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

 

Informācija par izsoles rezultātiem

     Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka zemes vienību 3 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000111616, Daugavpilī (netālu no Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra ēkas), izsolē ieguva SIA “SANRI ART”.

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000111616, Daugavpilī, daļas 3 m2 platībā nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 24.maijā plkst. 10:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000111616, Daugavpilī (netālu no Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra ēkas), daļa 3 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – suvenīru automāta uzstādīšana un uzturēšana.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

       Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

        Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

       Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_23.maija plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000111616” un drošības naudu     50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000111616”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

     Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

     Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404354

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!