Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par izsoli

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas ar virtuves iekārtām

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

(telpu grupas 001 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 13948/482370 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 14762 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 139,48 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas ierīkošana)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,00 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 29.maijam (iesk.), plkst.17.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 31.maijā, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālr. 65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta parvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!