Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

    Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamas telpas 58,7 m2 platībā Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva privātpersona.

    Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. (kontakttālr.654 04354).

Informācija par izsoli

Nekustamā īpašuma adrese: K.Valdemāra iela 13, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6101, 0500 001 6101 001

Zemesgabala platība (m²): 587/12248 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 865 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 58,7 m2

Lietošanas mērķis: veterinārā klīnika

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,60 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 (pieci)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 17.maijam (iesk.), plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 21.maijā, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni  654 04354

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!