Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2023, 10:10

Paziņojums par neapdzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) nomas tiesību izsoles komisija rīko neapdzīvojamo telpu Mihaila ielā 3, Daugavpilī, atkārtotu nomas tiesību rakstisku izsoli.

Izsole (pieteikumu atvēršana) notiks Pašvaldības Konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 19.jūlijā plkst. 11:30. 

Nomas objekts ir neapdzīvojamās telpas (telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 05000111512001001 daļa) 375,40 m2 platībā, kas telpu eksplikācijā atzīmētas Nr.107 - Nr.122 un atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111512001, kadastra Nr.05000111512,  Mihaila ielā 3, Daugavpilī, pirmajā stāvā (turpmāk – Telpas).

Nekustamais īpašums Mihaila ielā 3, Daugavpilī (ēka Nr.27 Artilērijas arsenāls) ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis (saskaņā ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 Valsts aizsardzības Nr.4705).

Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (restorāna, bāra pakalpojumi).

Telpu nomas termiņš - 5 gadi no nomas līguma stāšanās spēkā dienas ar tiesībām nomas tiesības pagarināt saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pagarinot nomas tiesības, tiks pārskatīta nomas maksa un izvērtēts, vai nomnieks ir labticīgi pildījis nomas līguma nosacījumus.

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) mēnesī ir 1265,10 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci eiro un 10 centi) /norādīts bez PVN/.

Izsoles pretendenti (juridiskas personas) uz izsoli var reģistrēties līdz 2023.gada 12.jūlijam (iesk.) un iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 03.02.2023. rīkojumam Nr.33e “Par neapdzīvojamo telpu Nr.107 – Nr.122 Mihaila ielā 3, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles rīkošanu” 1.pielikuma Nomas tiesību izsoles noteikumi 4.punktā minētajiem un saskaņā ar 5.punktu noformētiem dokumentiem nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē darba laikā Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (7.kab.) K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Pēc publikācijā norādītā laika pieteikums netiek pieņemts (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Pieteikuma dokumentiem jābūt sanumurētiem un cauršūtiem.

Iesniedzot pieteikumu, Izsoles pretendentam jābūt iemaksātam:

  • izsoles reģistrācijas maksai 20,00 EUR (divdesmit eiro un 00 centi) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22, ar norādi “Neapdzīvojamo telpu Nr.107 - Nr.122 Mihaila ielā 3, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”;
  • izsoles nodrošinājumam 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 00 centi), ieskaitot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi “Neapdzīvojamo telpu Nr.107 - Nr.122 Mihaila ielā 3, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles nodrošinājums”.

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpām, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR. Zemes nomas līgums slēdzams ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):      

Telpās nepieciešams kosmētiskais remonts. Nomas objekta aprīkojumu – kafejnīcas iekārtojumu, virtuves aprīkojumu un tehnoloģijas un citu aprīkojumu nodrošina nomas objekta nomnieks.

Nomas objekts ir iznomāts līdz 2023.gada 1.oktobrim saskaņā ar 2013.gada 24.janvāra nomas līgumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamentā 2013.gada 6.martā ar Nr.40). Pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksu, vai pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, Iznomātājs piedāvās slēgt nomas līgumu saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu. Nomas objekts tiks nodots izsoles uzvarētājam pēc 2023.gada 1.oktobra un/vai pēc nomas objekta nodošanas Iznomātājam, bet ne vēlāk, kā līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: tikai ar rakstisku iznomātāja atļauju.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.  Pārējie nosacījumi norādīti izsoles noteikumos un nomas līguma projektā.                

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītāju M.Čačku pa tālr.65430244, 29114596.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”, reģistrācijas Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila ielā 3, Daugavpilī.

Kontaktpersonas saistībā ar izsoli: A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lvI.Prozore 654 04354, irina.prozore@daugavpils.lv; E.Kavševiča - Semjonova  65404362, elina.kavsevica@daugavpils.lv.

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!