Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Nikolaja iela 9, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas ēkas pirmajā stāvā.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 011 1724, 0500 011 1724 001

Zemesgabala platība (m²): 612/48539 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 5140 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 61,2 m2

Lietošanas mērķis: restaurācijas darbnīca

Atzīme „kultūras piemineklis”: nekustamais īpašums Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietokšņa apbūve” (valsts aizsardzība Nr.4687) un pilsētbūvniecības piemineklī “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” (valsts aizsardzība Nr.7428).

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  0,80 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    ir nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 24.aprīlim (iesk.), plkst.17.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 26.aprīlī, plkst.11.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 654 04354.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas dome,

 reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!