Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.02.2024, 10:03

Informācija par izsoles rezultātiem

       Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 7.februārī nomas tiesību rakstiskajā izsolē tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas daļu 4 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 4305 002) Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, ieguva SIA “KP LATGALE” (reģistrācijas Nr.41503089313, juridiskā adrese: Randenes iela 2A, Daugavpils). 

    Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa (bez PVN)  - 110,00 EUR (viens simts desmit eiro 00 centi) mēnesī.

    Informācija par nomas līguma slēgšanu:

   SIA “KP LATGALE” ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils Valsts ģimnāziju, reģistrācijas Nr.40900030322, VID struktūrvienības reģistrācijas Nr.90010266167, juridiskā adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils,  (tālr.28707653 (J.Griņoks), dvg@daugrc.edu.lv) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekšminētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

____________________________________________________________________

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas daļa.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 4311, 0500 001 4305 002.

Būvju/telpu platība (m2): 4 m2.

Lietošanas mērķis: karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana (1 gab).

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa mēnesī (bez PVN): 12,19 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5 % apmērā  no zemes gabala 40/93849 domājamās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā nomas maksas apmērā (28,00 eiro).

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro): nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

  • visus izdevumus, kas saistīti ar karsto dzērienu tirdzniecības automāta elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, par patērēto elektroenerģiju un atkritumu izvešanu apmaksā nomnieks;
  • nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus;
  • pirms karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanas, nomnieks iesniedz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā saskaņošanai tā vizuālo risinājumu, ietverot tajā Daugavpils pilsētas logo vai tā elementus.

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2023.gada 31.janvārim (iesk.).

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

  • nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab. vai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam, nosūtot dokumentus izsolei pa pastu;
  • reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;
  • nomas pieteikuma un pievienoto dokumentu noformēšanas kārtība - pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem (to atvasinājumiem) jāatbilst normatīvo aktu prasībām un nomas tiesību izsoles noteikumiem (skat. 4.un 5.p.).

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta - 2023.gada 7.februāris, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Konferenču zālē, plkst.10.30

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 28707653 (J.Griņoks).

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils Valsts ģimnāzija, reģistrācijas Nr.40900030322, VID struktūrvienības reģistrācijas Nr.90010266167, juridiskā adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne tālr.65404348; 25625161; aija.vilcane@daugavpils.lv; I.Prozore 65404354; irina.prozore@daugavpils.lv.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!