Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par Apbūves tiesības izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

 Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

 1. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļa.

 05000310200 (05000310002)

 27252

Rūpnieciskas ražošanas objekta būvniecība

 SIA DSM Meistari

 

 

INFORMĀCIJA PAR APBŪVES TIESĪBAS IZSOLI

Zemes vienības adrese

Viršu iela 60, Daugavpils

Zemes vienības platība (m²)

38300

Zemes vienības kadastra apzīmējums

05000310200

Lietošanas mērķis

Rūpnieciskās apbūves teritorija

Zemes vienības apgrūtinājumi:

Ķīmiskas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

Ķīmiskas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

 

33400 m2

 

200 m2

Zemes vienības īpašnieks

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas platība (m2)

27252

Apbūves tiesības lietošanas mērķis

Rūpnieciskās ražošanas objekts

Apbūves tiesības izsoles sākumcena EUR gadā

(PVN jāmaksā papildus)

1363,00

Apbūves tiesības termiņš (gadi)

30 gadi (kopš apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā)

Cita informācija par apbūves tiesībai paredzēto zemes vienības daļu

Nav apbūvēta

Izsoles veids

Mutiska

Pirmā

Izsoles laiks un vieta

2019.gada 27.marts Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 14.00

Apbūves tiesības pretendentu pieteikšanas termiņš

No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 26.marta plkst.16:00

Dokumentu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā (dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam) Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas apskates vieta

Viršu iela 60, Daugavpils

Apbūves tiesības piešķīrējs

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, reģ. Nr.90000077325

Kontakttālruņi

65404353, 65404354

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!