Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

    Daugavpils pilsētas pašvaldības īres tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības īrēt dzīvokļa īpašumu Nr.37 ar kadastra Nr.0500 903 3050 “B” sekcijā Gaismas ielā 7, Daugavpilī, par nosolīto īres maksu 1,50 EUR par 1 mmēnesī, mutiskā izsolē ieguva fiziskā persona A.B.

     Informācija par nomas līguma slēgšanu:

   Īres tiesību ieguvējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā no 07.11.2022. (izsoles rezultātu apstiprināšanas datums), ir jānoslēdz dzīvojamās telpas Nr.37 īres līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „DMP”, reģistrācijas Nr.41503067922, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 4, Daugavpils, tālrunis 20611110, vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt īres līgumu.

________________________________________________________________

Paziņojums par dzīvojamās telpas atkārtotu (ceturto) īres tiesību izsoli

     Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles komisija rīko atkārtotu (ceturto) dzīvokļa Gaismas ielā 7-37, Daugavpilī,  īres tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

     Izsole notiks Pašvaldības Konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 4.novembrī plkst. 10:00. 

     Īres tiesību izsoles objekts -  dzīvokļa īpašums Nr.37 (kadastra Nr. 05009033050)  ar kopējo platību 56,9 m2 , kas sastāv no 2 dzīvojamām telpām (34,9 m2 (ar virtuvi), 12,2 m2), dzīvokļa palīgtelpas (savienotā sanitārtehniskā telpa 4,2 m2), lodžijas 5,6 m2 un atrodas dzīvojamās mājas (B sekcija) Gaismas ielā 7, Daugavpilī, 1.stāvā (turpmāk – Dzīvojamā telpa).

     Dzīvojamās telpas lietošanas mērķis – dzīvošana.

     Dzīvojamās telpas īres termiņš - līdz 5 gadiem (minimālais termiņš 2 gadi).

     Nosacītā īres maksa (izsoles sākumcena) par Dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī ir 1,40 EUR (viens eiro, 40 centi). Īres maksas apmēru veido nosolītā summa mēnesī par 1 m2 reizinot ar Dzīvojamās telpas platību.

     Dzīvojamās telpas īres tiesību izsoles solis ir 0,10 EUR (nulle eiro, 10 centi).

     Izsoles pretendenti (fiziskas personas) uz izsoli var reģistrēties līdz 2022.gada 31.oktobrim (iesk.) un iesniegt pieteikumudalībai īres tiesību izsolē ar Daugavpils domes 14.04.2022. lēmuma Nr.232 “Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, “B” sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 2.pielikuma “Dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumi” 4.punktā minētajiem un saskaņā ar 5.punktu noformētiem dokumentiem vienā no veidiem:

  • klātienē Pašvaldībā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tās darba laikā 4. vai 7.kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni  65404352,  65404354 vai 65404348);
  • atsūtot uz e-pasta adresi aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv;
  • atsūtot pa pastu - Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam, Izsoles komisijai, 7.kabinets, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu).

     Iesniedzot pieteikumu, Izsoles pretendentam jābūt iemaksātam:

  • Izsoles dalības maksai 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi), ieskaitot to Daugavpils pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, norēķinu kontā Nr.LV10UNLA0005011130526, AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X006, ar norādi “Dzīvojamās telpas Nr.37 Gaismas ielā 7, Daugavpilī, īres tiesību izsoles dalības maksa”;
  • Izsoles nodrošinājumam 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi), ieskaitot to Daugavpils pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi “Dzīvojamās telpas Nr.37 Gaismas ielā 7, Daugavpilī, īres tiesību izsoles nodrošinājums”.

______________________________________________

      Papildus nosolītajai īres maksai, slēdzot Dzīvojamās telpas īres līgumu, īres tiesību ieguvējam būs jāmaksā:

  • drošības naudu 2 (divu) mēnešu Izsolē nosolītās īres maksas apmērā, kas jāveic pirms Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas;
  • apsaimniekošanas maksu par 1 m2 mēnesī (1.gadā /periodā/ - 0,407 EUR; 2.gadā – 0,425 EUR; 3.gadā – 0.425 EUR; 4.gadā – 0.4521 EUR; 5.gadā – 0.4521 EUR), papildus jāmaksā PVN;
  • komunālos maksājumus:

aukstais ūdens;

kanalizācija;

atkritumu izvešana;

elektroenerģija, kas izlietota koplietošanas telpu apgaismošanai un inženierkomunikāciju ierīču (tajā skaitā lifta) darbināšanai;

nekustamā īpašuma nodoklis;

atskaitījumi dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, ja tādi dzīvojamai mājai tiek aprēķināti;

apkure;

karstā ūdens sagatavošana;

elektroenerģija.

  • samaksu par zvērināta notāra pakalpojumiem, sagatavojot nostiprinājuma lūgumu Daugavpils tiesai, un citi ar to saistīti izdevumi Dzīvojamās telpas īres tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Kopējā informācija