Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2023, 16:51

Informācija par izsoles rezultātiem

       Daugavpils pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2022.gada 14.oktobrī nomas tiesību rakstiskajā izsolē tiesības nomāt neapdzīvojamo ēku 46,4 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 7503 002) Cietokšņa ielā 4, Daugavpilī, ieguva biedrība “Latgales Aleksandra Vasiļjeva Asociācija” (reģistrācijas Nr.40008309034, juridiskā adrese: Muitas iela 3E, Daugavpils). 

    Iznomāšanas termiņš – 3 gadi. Nosolītā nomas maksa  (bez PVN)  par 1 m2 mēnesī - 1,02 EUR, t.i. 47,33 EUR (četrdesmit septiņi eiro 33 centi).

    Informācija par nomas līguma slēgšanu:

    Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, (juridiskās daļas tālrunis 654 07281, e-pasts: pasts@ddzksu.lv) vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

____________________________________________________________________

Informācija par nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma adrese: Cietokšņa iela 4, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā ēka.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 7503 002.

Informācija par zemesgabalu: zemesgabals, kadastra Nr.0500 001 7503, 281 m2 platībā, uz kura atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā ēka, būves kadastra apzīmējums 0500 001 7503 002, un privātpersonai piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7503 001, Cietokšņa ielā 4, Daugavpilī, ir īpašumā juridiskai personai un reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2465.

Nomas objekta platība (m2): 46,4 m2.

Lietošanas mērķis: saskaņā ar Valsts zemes dienesta Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka.

Cits nomas objekta lietošanas veids - jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) par 1 m2 (EUR)  mēnesī (bez PVN):  1,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (EUR): ir nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālo pakalpojumu maksājumus, apsaimniekošanas maksu un nekustamā īpašuma nodokli jāmaksā papildus.

Izsoles veids: rakstiska, pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš un vieta: līdz 2022.gada 7.oktobrim (iesk.), plkst.16.00 klātienē Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (7.kab.) K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, vai nosūtot pa pastu (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu). Reģistrēšanas kārtība notiek pieteikumu saņemšanas secībā;

Izsoles (pieteikumu atvēršana) datums, laiks, vieta: 2022.gada 14.oktobrī, plkst.10.00,

Pašvaldības Konferenču zālē K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 25441 (SIA „DDzKSU” 1.namu apsaimniekošanas iecirknis).

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, juridiska adrese): sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils.  

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Prozore 654 04354, irina.prozore@daugavpils.lv 

Kopējā informācija