Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI 

Nekustamā īpašuma adrese: 18.novembra iela 188A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 006 0537, 0500 006 0537 001 (telpu grupas 002 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 1500/11870 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 265 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 15 m2

Lietošanas mērķis: darbnīca, noliktava.

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa mēnesī (bez PVN):  25,00 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR.

Iznomāšanas termiņš (gadi): 2 (divi).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 5.aprīlim (iesk.), plkst.16.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 12.aprīlī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 76320.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, juridiskā adrese): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

                                                                         

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!