Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2020, 13:33

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 316,7 m2 platībā Lielajā ielā 49, Daugavpilī, rakstiskā izsolē ieguva privātpersona A.V.

Nomas tiesību ieguvējam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas, ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi (reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils).

Informācija par nomas līguma slēgšanu:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. (kontakttālrunis: 654 04348).

INFORMĀCIJA PAR ATKĀRTOTU IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Lielā iela 49, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamas ēkas, telpas.

Kadastra numurs: 0500 015 0105

Būvju kadastra apzīmējumi: 0500 015 0105 001; 0500 015 0105 006; 0500 015 0105 008

Zemesgabala platība (m²): 3167/5461 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 7537 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 316,7 m2, t.sk.:

  • neapdzīvojamās telpas Nr.1 - 22 - 247,1 m2  ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000150105001;
  • neapdzīvojamās telpas Nr.2, 3 - 41,2 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000150105006;
  • ēka ar kadastra apzīmējumu 05000150105008 - 28,4 m2.

Lietošanas mērķis: komercdarbība, veicot lietošanas veida maiņu, ievērojot teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumus, Aizsargjoslu likuma, Būvniecības likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības

Atzīme „kultūras piemineklis”: Nekustamais īpašums Lielajā ielā 49, Daugavpilī, atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa “Grīvas proģimnāzija” (saskaņā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsardzības kārtas Nr.4786) teritorijā 2629 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2  (eiro) mēnesī (bez PVN):  0,70 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105  kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimuma apmērā (28 EUR).

Iznomāšanas termiņš (gadi): 12 (divpadsmit).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Cita informācija par nomas objektu:  Ēkai ar kadastra apzīmējumu 05000150105001 ir centrālā apkure, kas tiek veikta ar malku un oglēm. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 015 0105 daļa ir iznomāta.

Citi iznomāšanas nosacījumi: Komunālo pakalpojumu maksājumus (par ūdenspiegādi, kanalizāciju un elektroenerģiju), nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus.

     Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (no 13.06.2018. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju.

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtotā: atkārtotā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 8.februāra, plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:          

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

Reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

Pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 12.februārī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 44348, 65404354

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome,

 reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 65404348, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv   

                                                                         

Kopējā informācija