Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:22

IZSOLES REZULTĀTS

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija, kas izveidota pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 21.01.2019. rīkojumu Nr.16, informē, ka nekustamā īpašuma daļas Lielā iela 49, Daugavpils, 29.01.2019. nomas tiesību izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI 

Nekustamā īpašuma adrese: Lielā iela 49, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamas ēkas, telpas.

Kadastra numurs: 0500 015 0105

Būvju kadastra apzīmējumi: 0500 015 0105 001; 0500 015 0105 006; 0500 015 0105 008

Zemesgabala platība (m²): 3167/5461 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 7537 m2 platībā.                                    

Būvju/telpu platība (m2): 316,7 m2, t.sk.:

  • neapdzīvojamās telpas Nr.1 - 22 - 247,1 m2  ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000150105001;
  • neapdzīvojamās telpas Nr.2, 3 - 41,2 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000150105006;
  • ēka ar kadastra apzīmējumu 05000150105008 - 28,4 m2.

Lietošanas mērķis: komercdarbība, veicot lietošanas veida maiņu, ievērojot teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumus, Aizsargjoslu likuma, Būvniecības likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības

Atzīme „kultūras piemineklis”: Nekustamais īpašums Lielajā ielā 49, Daugavpilī, atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa “Grīvas proģimnāzija” (saskaņā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsardzības kārtas Nr.4786) teritorijā 2629 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2  (eiro) mēnesī (bez PVN):  0,70 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105  kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimuma apmērā (28 EUR).

Iznomāšanas termiņš (gadi): 12 (divpadsmit).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Cita informācija par nomas objektu:  Ēkai ar kadastra apzīmējumu 05000150105001 ir centrālā apkure, kas tiek veikta ar malku un oglēm. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 015 0105 daļa ir iznomāta.

Citi iznomāšanas nosacījumi: Komunālo pakalpojumu maksājumus (par ūdenspiegādi, kanalizāciju un elektroenerģiju), nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks maksā papildus.

     Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (no 13.06.2018. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju.

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 25.janvāra, plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:          

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

Reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

Pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 29.janvārī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni  654 44348, 65404354

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese): Daugavpils pilsētas dome,

 reģ.Nr.90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

Kopējā informācija