Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:22

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000051820,

Jātnieku ielas skvērs, Daugavpilī, daļas

zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

1.

 

Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Jātnieku ielas skvērs, Daugavpilī, daļa

05000051820

40

Tirdzniecības kioska/paviljona novietošana un uzturēšana

SIA “ProKebab”

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000051820,

Jātnieku ielas skvērs, Daugavpilī, daļas 40 m2 platībā nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 23.janvārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības ar kopējo platību 10423 m2, kadastra apzīmējums 05000051820, Jātnieku ielas skvērs, Daugavpilī, daļa 40 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – tirdzniecības kioska/paviljona novietošana un uzturēšana.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 280,00 EUR (divi simti astoņdesmt eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Izsoles uzvarētājam, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā, pēc apstrīdēšanas termiņa beigām un nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas jāizstrādā zemesgabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni.

      Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

       Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_21.janvāra plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu          30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000051820” un drošības naudu 85,00 EUR (astoņdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000051820”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 7.kabinetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404354;

Domes 27.12.2018. lēmums Nr.703 ar pielikumiem.

Kopējā informācija