Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:22

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000051834,

Pie Cialkovska ielas 4, Daugavpilī, daļas

Zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

1.

 

Rezerves zemes fondā esošās zemes vienības Daugavpilī, daļa 

 

05000051834

 

38

 

Īslaicīgas būves-kioska novietošana/uzturēšana

SIA “NARVESEN BALTIJA”

 

    

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000051834, Daugavpilī (pie Cialkovska ielas 4), daļas 38 m2 platībā nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 9.janvārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības ar kopējo platību 695 m2, kadastra apzīmējums 05000051834, Daugavpilī (pie Cialkovska ielas 4), daļa 38 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – īslaicīgas būves-kioska novietošana un uzturēšana.

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 266,00 EUR (divi simti sešdesmit seši eiro 00 centi) gadā.

Izsoles solis – 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_7.janvāra plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu          30.00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000050806” un drošības naudu 80.00 EUR (astoņdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000050806”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 9.kabinetā.

Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404355;

Domes 13.12.2018. lēmums Nr.690 ar pielikumiem.

Kopējā informācija