Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

     Daugavpils pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamo telpu – garāžu 16,4 m2 platībā, kas atrodas ēkā Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 003 2501 002, rakstiskā izsolē ieguva SIA “Stadionu serviss Latgale”, reģistrācijas Nr.40203157912.

      Informācija par nomas līguma slēgšanu:

      Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils (iepriekš vienojoties pa tālruni 654 24443), vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Jelgavas iela 7, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā telpa (garāža)

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 003 2501, 0500 003 2501 002 (telpu grupa 007)

Zemesgabala platība (m²): 164/44434 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 20015 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 16,4 m2

Lietošanas mērķis: garāža

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN):  1,64 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala 164/44434 domājamās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 2 (divi) gadi

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro): nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav tiesību

Citi iznomāšanas nosacījumi: nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2021.gada 28.septembrim.

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2021.gada 4.oktobrī, Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, plkst.16.00

Saistībā ar Covid – 19 izplatību valstī ieviestajiem ierobežojumiem nomas tiesību pretendentam jāinformē par tā piedalīšanos izsolē klātienē vismaz 30 minūtes pirms izsoles sākuma (tālr.65404354, 65404348)

Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pielikumā 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālr. 28602527- Dmitrijs Zakrževskis

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

Kopējā informācija