Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.14, kadastra Nr.05009033571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14 41.4 m2 platībā, mājas (kadastra apzīmējums 05000370303001) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000370303, 414/9218 kopīpašuma domājamās daļas.

Izsoles sākumcena 4300 EUR, t.sk. zemesgabala 414/9218 kopīpašuma domājamo daļu – 487 EUR.

Izsoles solis – 50 EUR.

Izsole notiks 2021.gada 20.oktobrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas pašvaldības Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā   kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu  pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas pašvaldības 4.kabinetā tās darba laikā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404352) vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 4.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401) vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 14.oktobra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.nr.90000077325) kontiem:

  • LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālruņi uzziņām: 65404352; 65404358.

Kopējā informācija