Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienību (starpgabals) 492 m2 platībā, kadastra Nr.05000311333, 1.Kumelīšu ielā 10, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena 1766 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit seši eiro).

Izsoles solis – 100 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks 2021.gada 29.septembrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas pašvaldibas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš    izsoles. Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu  pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pilsētas pašvaldības 7.kabinetā tās darba laikā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354) vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas pašvaldība, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, 7.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401)  kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 23.septembra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 50 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzziņām: 65404354; 65404358.

Kopējā informācija