Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils pilsētas pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienību (starpgabals) 2481 m2 platībā, kadastra Nr.05000350806, Vaļņu un Motoru ielas rajonā, Daugavpilī.

Izsoles sākumcena  – 7949 EUR. Izsoles solis - 300 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 1.septembrī plkst. 17:15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Zemes vienībai nav nodrošināta piekļuve pie koplietošanas ielas.

Zemes vienības lietošanas mērķis – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve (plašāka informācija par izmantošanas nosacījumiem skatāma 29.06.2021. Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.412 pielikumā “Zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350806, Vaļņu un Motoru ielas rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi”).     

Avanss – 10%  no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Reģistrēties uz izsoli var personas, kuru īpašums piegul zemes vienībai, Daugavpils pilsētas domes 7. kabinetā Domes darba laikā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354) vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pilsētas dome, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kabinets, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 26.augusta plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 100 EUR.

  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā vienā no          Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) kontiem:

  • Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22;
  • Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X;
  • Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X;
  • Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar izsoles komisijas priekšsēdētāju pa tālr.65404358.

Tālrunis uzzinām: 65404354; 65404358.

 

Kopējā informācija