Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas, 600 m2 platībā, nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 30.jūnijā plkst. 10:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas, 600m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – autovadītāju apmācība.  

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 72 EUR (septiņdesmit divi eiro) gadā.

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Personai, kura iegūst nomas tiesības līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 010 0317” un drošības naudu 40,00 EUR (četrdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 010 0317)” un:

- Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā, Domes darba laikā līdz 2021.gada_28.jūnijam plkst. 17:00 (iepriekš piesakot vizīti pa tālruni 65404355), iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,

-   vai arī nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar 10.06.2021. Domes lēmuma Nr.383 apstiprinātiem izsoles noteikumu 5.5.2.apakšpunktu (sk.pielikumu).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālruņi uzziņām: 65404355.

Kopējā informācija