Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

IZNOMĀ: neapdzīvojamās telpas 53,6 m2 platībā, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas Imantas ielā 35-4, Daugavpilī, pirmajā stāvā (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 001 5219 001 003).

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav.

Iznomājamais zemes gabals: no pašvaldībai piederošā zemes gabala 545/5232 domājamās daļas.

Neapdzīvojamo telpu nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar LR MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Papildus neapdzīvojamo telpu nomas maksai jāmaksā komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu.

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz nomas objektu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Kopējā informācija